INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Wiibloo s.r.o., IČO: 06934641, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 291606 (dále jen „Provozovatel“) jakožto správce osobních údajů a poskytovatel služeb informování o trhu s energiemi, telefonními službami, zprostředkování smluv na dodávky energií, telefonní služby a dále poradenství a konzultací v oblasti dodávky energií, telefonních služeb a souvisejících služeb, které jsou dostupné na internetové stránce www.vastarif.cz  , a (dále jen „Služba“) dle smlouvy, jejíž obsah je tvořen všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování Služby (dále jen „Smlouva“), si tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů klienta - uživatele Služby (dále jen „Uživatel“) včetně rozsahu práv Uživatele v souvislosti s tímto zpracováním.

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte tento kontakt:

Kontaktní osoba:               Šárka Tauferová, DiS.

Telefonní číslo:                  728 230 518

Elektronická adresa:          info@wiibloo.cz

 

1.                 Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Uzavření smlouvy a její plnění

1.1.             Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí Služby, přičemž obsahem Služby je zejména poskytnutí informací o trhu s energiemi a mobilními telefonními službami, zprostředkování smluv na dodávky energií, mobilní telefonní služby a dále poradenství a konzultace v oblasti dodávky energií a mobilních telefonních služeb a související služby. Primárně tedy zpracováváme osobní údaje Uživatelů - fyzických osob (našich klientů), abychom jim mohli poskytovat naši Službu, přičemž zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, titul), kontaktní údaje (telefonní číslo, email, adresa, psč, fakturační údaje) a osobní údaje vzniklé v rámci poskytování Služby.

1.2.             Osobní údaje zpracováváme v první řadě za účelem uzavírání a plnění Smlouvy. K uzavření Smlouvy dochází zejména elektronickou formou, tedy za tímto účelem sbíráme data pro identifikaci smluvní strany při provedení uzavření, abychom měli časové razítko pro důkaz souhlasu s konkrétními podmínkami. Osobní údaje dále zpracováváme za účelem plnění Smlouvy.

1.3.              Zpracování těchto údajů je povinné, bez nich není možné poskytnout Službu.

1.4.             Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování.

Oprávněné zájmy

1.5.             V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem apod. Zde musíme prokazovat, že jsme při poskytování Služby jednali v souladu s právními předpisy.

1.6.             Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů sbíráme údaje o využití i chování našich uživatelů pomocí tzv. logování a trackování činnosti na internetových stránkách www.vastarif.cz. Bude docházet k logování a trackování, bude vždy probíhat po dobu využívání kampaní na Sklik, Google adwords a sociálních sítích.

1.7.             Za účelem komunikace se zákazníky jsou využívány profily na sociálních sítích Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation) a Instagram (https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388) provozovatele Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko. Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami daných služeb a Provozovatel tyto údaje zpracovává za účelem svých oprávněných zájmů v oblasti marketingu po dobu, kdy jsou uživatelé "fanoušky" či "followery" na daných sociálních sítích.

Zákon

1.8.             Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, např. při vedení účetnictví, archivování apod.

Zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích (obchodních sdělení)

1.9.             Našim Uživatelům, u kterých jsme získali email anebo telefon v souvislosti s uzavřením Smlouvy, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách i produktech. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. V případě, že tyto zprávu vůbec nechcete dostávat, kontaktujte nás na info@wiibloo.cz.

2.                 Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

2.1.             Osobní údaje získáváme v prvé řadě od Vás. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje kromě těch údajů, které nám sami poskytnete, které nám sami dáte, resp. kterou vzniknou Vaší aktivitou v rámci Služby (logování). Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

2.2.             Vaše osobní údaje předáváme poskytovatelům příslušných služeb, kterým zprostředkováváme Váš kontakt za účelem nabízení služeb, což je povaha naší Služby. Zejména mohou být předány společnosti Tarifomat, s.r.o., IČO: 292 83 183, jakožto samostatnému správci.

2.3.             Pro zpracování osobních údajů Uživatele využíváme následující zpracovatele: -            společnost Connecta Group SE, IČO: 05258553, jakožto zpracovatele osobních údajů prostřednictvím služby/systému Lead Agent.

-          Společnost     ATG PRINCIPAL GROUP a.s., IČO: 04853148, jakožto zpracovatele klientských dat, zejména pro sociální sítě.

2.4.             Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím služby Lead Agent, popř. výše uvedenými zpracovateli pro výše stanovené účely.

2.5.             Osobní údaje Uživatele mohou být zpracovány i manuálně a mohou při tom vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod.  Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

2.6.             Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste v důsledku užívání Služby neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. V souvislosti s užíváním Služby Vás chráníme i před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.

3.                 Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje poskytnuté při uzavírání Smlouvy a během jejího plnění uchováme po dobu trvání Smlouvy.

I po ukončení Smlouvy jsme však oprávněni nadále zpracovávat osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné k těmto účelům:

3.1.             Účetnictví a archivace dokumentů Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis, musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností (event. pro účely archivace). Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

3.2.             Oprávněné zájmy Osobní údaje zpracováváme rovněž pro ochranu našich oprávněných zájmů, tj. obrana před případnými nároky našich zákazníků, a to i před soudem (např. po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt, která může být v České republice až 15 let od vniku relevantní události).  V této souvislosti Provozovatel zpracovává Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, IČO, DIČ, sídlo) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), údaje o plnění Smlouvy (její obsah, informace o jejím plnění) a informace o logování v rámci Služby. Typicky je tato doba 5 let od ukončení Smlouvy. Tyto údaje nemůžeme smazat, a to ani v případě žádosti Uživatele, neboť nejsou zpracovány na základě souhlasu. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

3.3.             Zasílání obchodních sdělení Obchodní sdělení zasíláme, dokud se neodhlásíte. Tato možnost je uvedena v rámci každého sdělení a je zdarma. Zároveň můžete kdykoli napsat na e-mail uvedený výše, že si nepřejete žádná sdělení dostávat.

3.4.             Zákon V případě, že zpracování přikazuje zákon, musíme zpracovávat v rozsahu, které dané zákony přikazují.

3.5              Souhlas

Obchodní sdělení od nás mohou odebírat i osoby, kterou nejsou naši zákazníci. Zde dochází ke zpracování na základě souhlasu za podmínek uvedených zde http://www.wiibloo.cz/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju/

Vyjma výjimky uvedené výše, nejsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu, a tedy není možné odvolávat souhlas se zpracováním. Vždy však na základě žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

4.                 Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

4.1.             Vždy Vás budeme informovat o:

a)      účelu zpracování osobních údajů,

b)      osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c)       povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,

d)      příjemci, případně kategoriích příjemců,

e)      plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

f)       veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

4.2.             Mezi Vaše další práva patří

a)      požádat nás o vysvětlení,

b)      požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),

c)       požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,

d)      podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,

e)      vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

5.                 Jak Vaše osobní údaje chráníme

Vaše údaje chráníme. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení:

Antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, zálohování, fyzické prostředky ochrany.


VÁŠtarif je provozován společností Wiibloo s.r.o., IČ: 069 34 641, 
se sídlem Korunní 2569/108, Praha 10 – Vinohrady, 101 00, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městkým soudem v Praze, oddíl C, vložka 293 606. 

Wiibloo s.r.o. je zprostředkovatelem společnosti Tarifomat, s.r.o., IČ: 292 83 183, největšího nezávislého distributora mobilních tarifů v České republice. Kalkulačka mobilních tarifů na stránce Tarifomat je certifikovaná CTU.