OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti Wiibloo s.r.o.

IČO: 06934641

DIČ: CZ06934641

se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10,

zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 291606

pro uzavírání smluv o poskytování služeb zprostředkování telefonních služeb a dodávek energií jakožto i služeb konzultačních a poradenských a dalších služeb s tím souvisejících

1          ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1          Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti Wiibloo s.r.o., IČO: 06934641, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10  (dále jen „Poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb Poskytovatele (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou osobou (dále jen „Klient“) ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku.

1.2          Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.3          Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4          Poskytovatel je exkluzivním partnerem klubu DikyTobe.cz (www.dikytobe.cz) provozovaném společností BigStart.EU s.r.o., IČO: 04278330 a z tohoto důvodu poskytuje své služby pouze členům tohoto klubu.

2          PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1          Poskytovatel může dle svého uvážení Klientovi poskytovat zprostředkování služeb dodavatele telefonních služeb anebo dodavatele energií, zejména elektřiny a plynu, či jiné osoby, která vyvíjí činnost na trhu s telefonními službami a dodáváním energií (dále jen „Dodavatel“), které spočívají v poskytování informací o telefonních službách a dodávkách energií, srovnání cen energií a telefonních služeb, a zprostředkování jejich koupě, resp. v samostatném nabízení těchto služeb či produktů v oblasti telefonních služeb a dodávek energií, a  to i za účelem uzavření dalších smluv (dále jen „Služba“). Klient výslovně souhlasí s tím, že Dodavatel jej může přímo kontaktovat na jeho telefonní číslo a e-mail.

2.2          Poskytovatel poskytuje Službu bezúplatně, a tak, že nevzniknou žádné náklady na její dodání ani jiné dodatečné náklady a Poskytovatel nebude požadovat žádnou platbu.

2.3          Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemně bez zbytečného odkladu náležitou součinnost při plnění závazků ze Smlouvy, kterou lze od nich rozumně požadovat.

3          UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1          Smlouva uzavřena tak, že Klient platně odešle elektronický formulář dostupný na webovém rozhraní www.vastarif.cz , (dále jen „Web“), ve kterém Klient vyplní údaje o svém telefonu a další požadované údaje (dále jen “Údaje”), přičemž před odesláním Údajů je Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit Údaje, a to i s ohledem na možnost Klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do elektronického formuláře. Klient odešle Údaje kliknutím na tlačítko “odeslat”. Po odeslání Údajů již Klient nemůže měnit ani opravovat Údaje, které vložil do elektronického formuláře. Odeslané Údaje uvedené v elektronickém formuláři jsou Poskytovatelem považovány za správné.

3.2          Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy jsou Údaje prostřednictvím elektronického formuláře doručeny Poskytovateli.

3.3          Uzavřením Smlouvy Klient stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky je Klient dostatečným způsobem před vlastním uzavřením Smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Klient má rovněž možnost se seznámit s informacemi o zpracování svých osobních údajů na Webu.

3.4          Klient rovněž může sám kontaktovat Poskytovatele, a to na telefonní číslo vedené na Webu či jiným způsobem, přičemž Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Poskytovatel odešle Klientovi potvrzení objednávky Služby spolu s Obchodními podmínkami na e-mailovou adresu, kterou mu Klient poskytnul.

4          PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1          Poskytovatel není ve vztahu ke Klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

4.2          Poskytovatel je oprávněn poskytovat Službu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.3          Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv škodu nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s užíváním Služby. Poskytovatel rovněž není odpovědný za plnění Dodavatele ze zprostředkované Smlouvy.

4.4          Poskytovatel je povinen předat údaje Klienta Dodavateli za účelem případného jednání Dodavatele s Klientem o uzavření smlouvy, kterou Poskytovatel zprostředkovává, resp. za účelem jejího plnění.

4.5          Klient výslovně souhlasí s tím, aby Služba byla poskytnuta, resp. zahájeno její poskytování, před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku.

4.6          Klient je srozuměn s tím, že Poskytovatel je činný pro Dodavatele jako zprostředkovatel.

5          DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1          Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Každá Smluvní strana je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou trvající 30 dní ode dne doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

5.2          Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.3 Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, a je-li Klient spotřebitel, má Klient v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3          Je-li Klient spotřebitel, bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 odst. 1 nemůže mimo jiné odstoupit od Smlouvy, pokud již byla Služba splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle Občanského zákoníku na základě předchozí výslovné žádosti Klienta dle čl. 4.5 těchto Obchodních podmínek.

5.4          O odstoupení od Smlouvy či o její vypovězení může Klient přes tento odkaz https://www.elephant-orchestra.com/odhlaseni a zároveň Poskytovatele informovat na email info@wiibloo.cz. Poskytovatel o vypovězení Smlouvy může Klienta informovat na jeho telefonní číslo a/nebo jiný kontaktní údaj, který má k dispozici.

6          PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1          Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku).

7          OSOBNÍ ÚDAJE

7.1          Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění Smlouvy.

7.2          Klient se může kdykoliv na Webu seznámit s informacemi o zpracování svých osobních údajů Poskytovatelem.

8          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1          Právní vztahy Poskytovatele a Klienta výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

8.2          Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.3          Poskytovateli může být doručováno na adresu elektronické pošty info@wiibloo.cz nebo na tuto adresu pro doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb:  Wiibloo s.r.o., Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10. Účinky doručení nastávají doručením na adresu elektronické pošty jakožto i doručením prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

8.4          Smlouvy počínaje jejich uzavřením jsou včetně Obchodních podmínek archivovány Poskytovatelem v elektronické formě. Přístup k archivovaným smlouvám má výlučně Poskytovatel.

8.5          Klient na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

8.6          Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.7          Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.

8.8          Strany se zavazují vzájemně se neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění povinností stran nebo mohou mít vliv na další platnost Smlouvy.

8.9          Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.8. 2018.

V Praze dne 1.8.2018

 

VÁŠtarif je provozován společností Wiibloo s.r.o., IČ: 069 34 641, 
se sídlem Korunní 2569/108, Praha 10 – Vinohrady, 101 00, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městkým soudem v Praze, oddíl C, vložka 293 606. 

Wiibloo s.r.o. je zprostředkovatelem společnosti Tarifomat, s.r.o., IČ: 292 83 183, největšího nezávislého distributora mobilních tarifů v České republice. Kalkulačka mobilních tarifů na stránce Tarifomat je certifikovaná CTU.